ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปกรรม มนุษยศาสตร์ สุขภาะ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ