ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเทคโนโลยี,การเกษตร 4.0,UAV เพื่อการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์