นายวีรชัย สว่างทุกข์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวีรชัย  สว่างทุกข์