นางพรรณราย เทียมทัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นวัตกรรมทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางพรรณราย เทียมทัน