อาจารย์ดำเกิง วัฒนวีร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดำเกิง วัฒนวีร์