อาจารย์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Computational,Biomolecule and Material Design,Chemometrics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน