ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี แสงหิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวัดผล,การวิจัย,การประเมินผล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี แสงหิรัญ