ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณิดา ปิงเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ/การวิจัยเชิงพื้นที่/การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณิดา ปิงเมือง