อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง