ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชลธีวิทยา (Limnology) หรือ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecology)ระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง (Lentic) และระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล (Lentic) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีบ่งชี้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์