อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ไพโรจน์  พรเจริญ