ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การแพทย์พื้นบ้าน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร