นายธนกร สิริสุคันธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนกร สิริสุคันธา