ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษีอากร ต้นทุน ตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน