ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์