นางสาวถิรนันท์ สอนแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์บรรยากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวถิรนันท์ สอนแก้ว