นางสาวเศรษฐวิชญ์ ชโนวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเศรษฐวิชญ์ ชโนวร