อาจารย์วัชระ แตงเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีบำบัด,ดนตรีผู้สูงอายุ,ดนตรีศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วัชระ   แตงเทศ