อาจารย์ไอลดา มณีกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการสอน สังคมศึกษา การจัดการเรียนรู้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ไอลดา มณีกาศ