ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการขยะ,การพัฒนาบุคลิกภาพ,การสร้างภาพลักษณ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์