นายกอบชัย รักพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกอบชัย รักพันธุ์