อาจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดอกอ้อ  ขวัญนิน