นายคชพันธ์ บุญคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 2.การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3.การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายคชพันธ์ บุญคง