อาจารย์ธนพร​ สมผดุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาเกาหลี​,ประวัติศาสตร์​เกาหลี,เทคนิคการสอนภาษาเกาหลี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนพร​ สมผดุง