ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์, การวางแผนการผลิต, การวิจัยดำเนินงาน, วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว