อาจารย์อัญนลินต์ กมลนันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฏหมายอาญา, กฏหมายพิจารณาความอาญา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัญนลินต์ กมลนันธกิจ