นางสาวจุฑารัตน์ จิตร์ปราณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์อังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจุฑารัตน์ จิตร์ปราณี