อาจารย์ตรีศูล เกสร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ไวยากรณ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ตรีศูล เกสร