ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ฉัตรธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food Processing Food Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ฉัตรธง