นางสาวPete Stopps

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสนทนาภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวPete Stopps