นายนันทกร พงศ์เลิศวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดุริยางคศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนันทกร พงศ์เลิศวุฒิ