นางจิระประภา คำราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางจิระประภา คำราช