นางสาวกันตา ตันนิยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกันตา ตันนิยม