อาจารย์ชลา​ยุทธ์​ ครุฑ​เมือง​

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการเรียน​,สถิติและวิจัย,การวัดและประเมินผล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชลา​ยุทธ์​ ครุฑ​เมือง​