นายจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร