นายพสิษฐ์สุธา​ มหายศนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์ไทย,การจัดการศึกษา,วัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพสิษฐ์สุธา​ มหายศนันท์