ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก