อาจารย์ณัฐธิดา จุมปา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐธิดา จุมปา