อาจารย์สุดารัตน์ คำปลิว

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อุทกวิยา แหล่งน้ำและชลประทาน ภาวะน้ำท่วมและความแห้งแล้ง การจัดการน้ำในชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุดารัตน์ คำปลิว