นางอุษา โบสถ์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอุษา โบสถ์ทอง