ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Electrical Machines,Electrical Control,Power Electronic

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์