อาจารย์สิโรคม์ ทองสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิต กราฟิก,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิโรคม์ ทองสม