อาจารย์พจนีย์ แสงมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการดินและธาตุอาหารพืช,การออกแบบสูตรปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์,ระบบควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พจนีย์ แสงมณี