นายสัญชัย เกียรติทรงชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว การบริการ ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสัญชัย เกียรติทรงชัย