นายวีระ พันอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์ประยุกต์พลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวีระ พันอินทร์