นายไชยเชิด ไชยนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายไชยเชิด ไชยนันท์