นายอรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล