นางพรรณทิพย์ ทองแย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางพรรณทิพย์ ทองแย้ม