นางสาวณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ