อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการขยะ มลพิษทางน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี